• Pilnvērtīgs web birojs ar personalizētu pieeju

    Mēs veidojam responsīvas tīmekļa vietnes, izmantojot Drupal, WordPress un EPiServer. Mēs uzņemamies pilnu atbildību un nodarbojamies ar visu: sākot no idejas un dizaina līdz gatavai tīmekļa vietnei.

Mūsu darba process

Awave pielieto kvalitāti veicinošas darba metodes

Darba metode

Darbs tiek organizēts kā iteratīvs process (iteratīvā aplikāciju izstrāde (Iterative Application Development, IAD), ar iknedēļas sanāksmēm. Tādā veidā mēs panākam projekta caurredzamību, un visiem ir uzskatāms kādi uzdevumi tiek veikti un kādā prioritātē. Šī darba metode nodrošina elastību un ir priekšnosacījums, lai neparedzētu attīstības gaitas izmaiņu gadījumos mēsē spētu ātri reaģēt. Tādējādi, spējam laicīgi mainīt prioritātes un tikt galā ar izmaiņām proejktā, ja tiek stādītas priekšā jaunas vēlmes vai rodas kādas problēmas.

Projekta sākums

Projekts tiek uzsākts ar ievadsanāksmi, kurā tiekas Awave un Klients.

Rezultāts:

  • Projekta grupas un potenicālo darba grupu izveide
  • Projekta plāns, resursu un laika grafiks
  • Projekta grupas, darba grupu un izpildes termiņu pārbaudes sanāksmju laiki, kā arī atskaites sanāksmes ar rīcības komiteju

Pašreizējās situācijas analīze un prasību specifikācija

Viens vai divi darbsemināri tiek veltīti detalizētai proejkta nosacījumu izskatīšanai, piemēram, kāds ir mērķis, mērķauditorija, jēdzienu definīcjas, izjūtas, funkcionalitāte, struktūra, plūsma un mijiedarbība.

Rezultāts: Noteikta mijiedarbība, plūsma un struktūra

Awave izstrādā prasību specifikāciju, kas vēlāk sanāksmes laikā tiek saskaņota ar klientu.

Rezultāts: Apstiprināta prasību specifikācija un tāme.

Dizains

Sākumlapas dizains tiek izveidots, balstoties uz prasību specifikācijas nosacījumiem.

Rezultāts: Vēlamo izmaiņu specifikācija.

Awave veic satura lapu izmaiņas un izstrādā dizainu tīmekļa vietnes pārējām lapām. Pēc tam seko vairākas saskaņošanas sanāksmes, kuru rezultātā tiek pieņemts lēmums par galīgo dizainu. Ja tiek izstrādātas responsīvas tīmekļa lapas, saskaņošanas sanāksmes tiek organizētas atkārtoti, līdz galīgais rezultāts tiek sasniegts un apstiprināts.

Rezultāts: Apstiprināts dizains, kas būs izstrādes darba pamatā.

Sistēmas izstrāde

Darbs tiek organizēts kā iteratīvs process ciešā sadarbībā ar Klientu. Pateicoties mērķorientētai projekta vadībai un strukturētām darba metodēm, nodrošinām efektivitāti visa sistemas izstrādes procesa gaitā. Skatiet sadaļā "Darba metode". Iknedēļas saskaņošanas sanāksmes tiek noslēgtas ar kopsavilkumu, kurā ietilpst veicamo darbu saraksts projekta komandai un attiecīgajiem projekta dalībniekiem, kā arī tiek nolemts nākamās sanāksmes laiks.

Risku pārvaldība ir svarīga projekta daļa, par ko ir adbildīgs projekta vadītīājs.

Kvalitāte un kontrole

Izmantojot Awave palīdzības sistēmu, tiek nodrošināta mūsu projektu detalizēta kontrole un izsekojamība. Konfigurācija un kods tiek pastāvīgi dokumentēts. Pateicoties versiju pārvaldības sistēmai, vajadzības gadījumā spējam ātri reaģēt.